ogłoszenie o przetargu ustnym dotyczącym sprzedaży samochodu

1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz 
 
2. Przedmiot sprzedaży:
Samochód osobowy marki FIAT Doblo
 
a) Nr rejestracyjny – CB4518E
b) Rok produkcji – 2004
c) Pojemność – 1910 cm³
d) Przebieg –  225.300 km
e) Moc silnika – 77KW
f) Nr  identyfikacyjny pojazdu ZFA 22300005296255
g) Paliwo – olej napędowy
h) Silnik wysokoprężny sprawny o dużym przebiegu, akumulator sprawny, kabina i karoseria nie są uszkodzone, tapicerka nie jest zniszczona, ogumienie o średnim zużyciu.
 
3. Cena wywoławcza pojazdu:
Wartość rynkowa brutto przedmiotu licytacji określona została przez  rzeczoznawcę i jest zarazem ceną wywoławczą samochodu.
Cena wywoławcza –9.984,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
 Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.
 
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód będzie można oglądać  w dniach 08.03.2013r. - 25.03.2013r. w  robocze dni  tygodnia  od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00  - 14.00 w Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy. 
 
5. Wadium:
5.1.Wadium w wysokości   998,40 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100 ) należy wnieść  wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto bankowe Galerii Miejskiej bwa nr 80 1020 1462 0000 7402 0126 9026, w terminie do dnia 25.03.2013r. warunkiem przystąpienia do licytacji będzie  okazanie dowodu wpłaty.
5.2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
5.3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;
b) oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 
 
6. Miejsce i termin licytacji:
Przetarg odbędzie się dnia 26 marca 2013r.o godz. 10:00 w siedzibie  Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy,  pokój nr 1.
 
7. Termin zawarcia umowy sprzedaży – nie dłuższy niż 7 dni od zakończenia przetargu. 
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo dokonania korekty ogłoszenia, lub wprowadzenia zmian w zakresie warunków zawartych w ogłoszeniu.
 
10. Uprawnionym do kontaktu w imieniu Sprzedającego jest  Ewa Szubarga. tel. 52 339 30 55

metryczka


Wytworzył: Ewa Szubarga (8 marca 2013)
Opublikował: Ewa Szubarga (8 marca 2013, 09:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18277