DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIGaleria Miejska bwa w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  serwisu internetowego strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy: (http://www.bip.galeriabwa.bydgoszcz.pl/)

Data publikacji strony internetowej: marzec 2005
Data ostatniej istotnej aktualizacji: maj 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Puste linki
Zbyt mały tekst (w niektórych miejscach)
Zbyt mały kontrast w kilku miejscach
Brak alternatywnych tekstów
 
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-09;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz za pomocą programu Web Accessibility Evaluation Tool oraz European Internet Inclusion Initiative
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Szubarga, ewaszubarga@galeriabwa.bydgoszcz.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 339 30 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich;

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, ulica Gdańska 20, 85-006, Bydgoszcz
Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w płatnej strefie parkowania wzdłuż ulicy Gdańskiej. Istnieje możliwość podjechania autem do samego wejścia Galerii Miejskiej bwa.
Wejście do Galerii z niewielkim 4 centymetrowym progiem, w wiatrołapie gumowa wycieraczka. Kolejne drzwi bezprogowe. Za nimi znajduje się hol Galerii.
Kasa znajduje się po lewej stronie holu.
Sala na parterze z szerokim wejściem bezprogowym. Toalety po spiralnych schodach w piwnicy (brak windy).
Wejście na I i II piętro po spiralnych schodach – brak windy dla zwiedzających.
W zależności od sytuacji (uzależnionej od liczby zwiedzających) istnieje możliwość wykorzystania windy towarowo-osobowej znajdującej się na zapleczu Galerii.
I II piętro Galerii bez progów. W zależności od prezentowanej wystaw (wystawy są zmieniane) mogą zaistnieć dodatkowe bariery w poruszaniu się. Do aranżacji wystaw wykorzystywane są ściany wolnostojące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Galerii nie ma pętli indukcyjnych.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Szubarga (9 września 2020)
Opublikował: Ewa Szubarga (9 września 2020, 14:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36