Przedmiot działania

Galeria jest instytucją kultury, której celem jest prezentacja szeroko pojętych działań w zakresie sztuk wizualnych.

Galeria działa w szczególności poprzez:
1) prowadzenie galerii sztuki przedstawiającej najwybitniejsze zdarzenia, zjawiska i realizacje z terenu Bydgoszczy, regionu, Polski, Europy i świata;
2) organizowanie wystaw w kraju i za granicą;
3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych i kulturalnych, m.in. takich jak: imprezy, konkursy, konferencje, sympozja, wykłady, spotkania, koncerty, projekcje filmowe o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) podejmowanie różnych form działalności edukacyjnej mającej na celu popularyzację oraz upowszechnianie wszystkich dziedzin kultury i sztuki;
6) współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi, fundacjami oraz innymi instytucjami działającymi w zakresie prezentacji sztuk wizualnych i edukacji kulturalnej;
7) współpracę z instytucjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji wystaw i zdarzeń artystycznych oraz innych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym;
8) dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej, wydawnictw oraz innych dóbr kultury i gromadzenie ich we własnych zbiorach;
9) gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z zakresu działalności Galerii;
10) prowadzenie multimedialnej oraz tradycyjnej biblioteki z zakresu szeroko pojętych sztuk wizualnych;
11) udostępnianie zbiorów Galerii do celów naukowych i edukacyjnych;
12) obrót dziełami sztuki i dobrami kultury stanowiącymi własność Galerii oraz pośrednictwo w ich zbywaniu.
 
Galeria może prowadzić jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna, w szczególności
w zakresie:
1) sprzedaży, wynajmu oraz wydzierżawiania majątku ruchomego i nieruchomego oraz wartości
niematerialnych i prawnych;
2) sprzedaży wydawnictw obcych i pamiątek;
3) sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki.

metryczka


Wytworzył: Rada Miasta Bydgoszczy (23 października 2003)
Opublikował: Ewa Szubarga (1 marca 2005, 10:14:08)

Ostatnia zmiana: Ewa Szubarga (12 kwietnia 2013, 13:34:47)
Zmieniono: nowy zakres działań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10748