Bydgoszcz: Wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie parteru Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy - etap II, wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych będących ich konsekwencją w części parterowej budynku administracyjnego
Numer ogłoszenia: 141282 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Miejska bwa , ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3393050, faks 052 3393060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie parteru Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy - etap II, wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych będących ich konsekwencją w części parterowej budynku administracyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegające na Wykonaniu robót budowlanych polegających na zabudowie parteru Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy - etap II, wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych będących ich konsekwencją w części parterowej budynku administracyjnego Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in.: 1. Modernizacja parteru części biurowej 2. Zabudowa parteru Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ: 1.Dokumentacja - projekt budowlano- pn: Projekt budowlany części parterowej budynku Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy wykonany przez Zespół Projektowy Architekta Tadeusza Czerniawskiego oraz opis przedmiotu zamówienia 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. Wzór umowy 4. Przedmiary robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100) PLN przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz w szczególności musi wskazywać: 1.nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby, 2.nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli Wykonawcę), 3.określenie zadania w przypadku dot. to Wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie parteru Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy - etap II, wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych będących ich konsekwencją w części parterowej budynku administracyjnego 4.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione); 5.sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6.charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj i charakter zasobu takiego udziału będzie wymagał). Należy je złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.galeriabwa.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Galeria Miejska BWA ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz - pokój 3,Cena 15,40+ koszty wysyłki- bezpłatnie na stronie internetowej: www.bip.galeriabwa.bydgoszcz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 14:00, miejsce: Galeria Miejska bwa ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz - pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 38 ust 3 UPZP Zamawiający organizuje spotkanie z Wykonawcami sprawie objętej przedmiotem zamówienia. Spotkanie informacyjne oraz wizja lokalna zostanie zorganizowane w dniu 15.06.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami Pani Ewa Szubarga 52 339-30-55. Termin i miejsce otwarcia ofert: W dniu 26.06.2015 r. godz.:14:10. Miejsce otwarcia ofert: : Galeria Miejska bwa ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz - pokój nr 3 -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie