W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uprawnienia i obowiązki kierownictwa

XML

Treść


Uprawnienia i obowiązki kierownictwa

Dyrektor kieruje działalnością Galerii, zapewnia właściwe wykonywanie zadań    statutowych i odpowiada za prawidłową gospodarkę  mieniem i środkami finansowymi.
 
Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji i działania we wszystkich sprawach wchodzących w zakres funkcjonowania Galerii.
 
Dyrektor odpowiada za :
  1) działalność artystyczną,
  2) dobór i właściwe wykorzystanie kadr oraz za podnoszenie ich  kwalifikacji,
  3) zapewnienie zatrudnionym w Galerii właściwych warunków pracy i socjalno-bytowych.
 
Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności :
1) tworzenie warunków zapewniających prawidłową działalność Galerii :
      a) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
      b) zapewnienie porządku wewnętrznego,
      c) ochrona mienia Galerii,
 2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz i składanie w jej imieniu   wszelkich oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych z zachowaniem obowiązujących przepisów i postanowień  statutu Galerii,
 3)zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz zaszeregowanie, przeszeregowanie, awansowanie, nagradzanie, przyznawanie   premii pracownikom, a także karanie pracowników,
 4) nadawanie Regulaminu Organizacyjnego i wydawanie innych  aktów określających :
         a) warunki pracy,
         b) zasady organizacji pracy,
         c) porządek wewnętrzny,
         d) uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników,
         e) zasady wykonywania nadzoru i kontroli,
5) realizacja przyjętych kierunków rozwoju Galerii w ramach jej  statutowych działań,
6) dokonywanie rozdziału zadań na członków ścisłego kierownictwa działy, komisję i zewnętrzne działy,
7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich wykonywaniem,
8) podpisywanie wspólnie z Głównym Księgowym wszelkich umów oraz dokumentów obrotu pieniężnego jak również dokumentów o charakterze rozliczeniowym                    i kredytowym stanowiących podstawę do pozyskiwania i wydawania środków pieniężnych,
9) podpisywanie wspólnie z Głównym Księgowym bilansów i sprawozdań finansowych,
10) zatwierdzanie planów merytorycznych,
11) zatwierdzanie planów i działań pracowników Działu   Wystawienniczo - Edukacyjnego, projektów wystaw oraz   aranżacji,
12) zatwierdzanie do druku wydawnictw,
13) zatwierdzanie cenników usług świadczonych przez Galerię,
14) nadzór i kontrola Działu Wystawienniczo-Edukacyjnego poprzez :
       a) nadzorowanie organizacji i realizacji wystaw, projektów i pokazów,
       b) odbieranie przygotowanych do otwarcia i realizacji wystaw, projektów i pokazów,
       c) przyjmowanie miesięcznych raportów z realizacji programu Galerii i działań           marketingowych,
15) zarządzanie i organizowanie kontroli wewnętrznej wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania,
 16) nadzór nad realizacją zadań Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych.
 
Do obowiązków Głównego  Księgowego należy w szczególności :
 
1) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem dokumentów
       rachunkowych przekazywanych do Działu   Księgowego,
2) organizowanie i prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) organizowanie kontroli i prowadzenie kontroli wewnętrznej, 
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
       dokumentów,
5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi
       przepisami,
6) czuwanie nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych            
       i zapewnienie należytej ochrony środków płatniczych,
7) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi,
8) zatwierdzanie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych przez Galerię umów cywilno-prawnych,
9) nadzór nad płatnością podatków oraz innych świadczeń
       publiczno-prawnych,
10) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń,
11) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagrodzeń i nad
       gospodarką środkami rzeczowymi,
12) opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych,
13) kontrola pod względem legalności, gospodarności i rzetelności
       czynności wykonywanych przez pracowników,
14) sporządzanie planu rzeczowo-finansowego,
15) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej,
16) sporządzanie bilansów rocznych,
17) należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg
       rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
18) zgłaszanie Dyrektorowi Galerii przypadków nieprawidłowości
       ujawnionych podczas kontroli,
19) reprezentowanie Galerii na zewnątrz i składanie w jej imieniu
       wszelkich oświadczeń woli, w tym w  zakresie praw i obowiązków
       majątkowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów
       i postanowień Statutu Galerii.
 
Główny Księgowy  ma prawo :
 
1) określać zasady, według których mają być wykonywane przez   poszczególne Działy działania niezbędne do zapewnienia   należytego funkcjonowania Działu Księgowego,
2) żądać od Kuratorów Działu Wystawienniczo-Edukacyjnego i innych osób zatrudnionych w Galerii w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania  dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji   i wyjaśnień,
3)  żądać od Kuratorów Działu Wystawienniczo-Edukacyjnego i innych osób zatrudnionych w Galerii usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących : przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
4) występować do Dyrektora z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień,
5) występować do Dyrektora z wnioskami o wydawanie zarządzeń dotyczących prawidłowości i terminowego dokumentowania wszelkich operacji oraz dostarczania księgowości żądanych  dokumentów i informacji mających moc obowiązującą dla        wszystkich pracowników,
6) podpisywać wspólnie z Dyrektorem wszelkie umowy oraz dokumenty obrotu pieniężnego jak również dokumenty  o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę    do pozyskiwania i wydawania środków pieniężnych, 
7) podpisywać wspólnie z Dyrektorem bilanse i sprawozdania     finansowe.
 
 
Do obowiązków Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego należy w szczególności:
    
1) nadzór oraz organizacja pracy pracowników Działu Administracyjno - Technicznego
2) nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych,
3) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
4) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych, w sprawach socjalnych pracowników ich rodzin oraz  emerytów, a także występowanie do dyrektora o przyznanie  pożyczek, zapomogi czy też tzw. świadczeń wczasów pod gruszą,
5) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym  delegacji służbowych, faktur              i rachunków oraz innych zewnętrznych i wewnętrznych dowodów podlegających ewidencji   księgowej,
6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
7) prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8)  kontrola ewidencji czasu pracy wraz z listą obecności, książką wyjścia w godzinach pracy, ewidencją  nieobecności z powodu choroby lub innych przyczyn, rozliczanie         czasu pracy zgodnie z przyjętym równoważnym czasem pracy,
9)      przygotowywanie listy płac wszelkiego typu,
10)  prowadzenie spraw związanych z ZUS oraz PZU, 
11) przygotowywanie umów cywilno-prawnych i umów o pracę i ich          ewidencjonowanie, 
12) pilnowanie terminów kontroli i przeglądów  technicznych,             
13) współpraca  z Działem Księgowości w zakresie prowadzenia rachunkowości zgodnie z   obowiązującymi przepisami,
14) ustalenie dyżurów w czasie trwania wystaw i ochrony obiektów  w okresie poza czasem pracy firmy ochraniającej Galerię,
15) załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami formalności związanych z przyjmowaniem do pracy i zwalnianiem z pracy pracowników łącznie z odpowiednimi przepisami,
16) załatwianie formalności związanych z przeszeregowaniem pracowników, nagradzaniem, awansowaniem, karaniem, a także    przenoszeniem do innej pracy,
17) nadzór nad prowadzeniem ewidencji kart drogowych, 
18) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki zatrudniania  pracowników,  
19) budowanie wizerunku Galerii,
20) opracowywanie cenników na świadczone przez Galerię usługi,
21) prowadzenie wszelkiej potrzebnej informacji organizacyjno-technicznej, dotyczącej stanu sal i zaplecza,
22) kompleksowa obsługa wynajmu sal i imprez obcych,
23) kontrola sporządzania planów urlopów pracowników i organizowanie zastępstw zapewniających wykonywanie bieżących zadań,  czuwanie nad ich    realizacją,
24) kontrola wydawania i ewidencji delegacji służbowych,
25) zatwierdzanie wniosków urlopowych
26)  kontrola zabezpieczenia obiektów Galerii przed  dostępem osób niepowołanych,
27) kontrola  właściwego  zagospodarowywania elementów wystawienniczych po wystawach:
        a) odzysk,
        b) magazynowanie,
        c) sporządzanie właściwej dokumentacji,
        d) utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej instalacji i urządzeń
            oświetleniowych i radiofonicznych,
        e) wykonywanie drobnych napraw urządzeń technicznych
            i instalacji,
        f) transport, załadunek i wyładunek obiektów, dzieł sztuki
           i potrzebnego sprzętu oraz materiałów,
        g) pakowanie i rozpakowywanie dzieł sztuki, obiektów i ich
            przygotowywanie do transportu,
         h) obsługa techniczna i ochrona  podczas imprez  organizowanych   w Galerii przez inne podmioty,
 
 
W zakresie objętym swoim działaniem Kierownik Działu Administracyjno – Technicznego  ma prawo podpisywania wewnętrznych i zewnętrznych pism za wyjątkiem pism dotyczących spraw finansowych.
 
Do obowiązków   Kierownika Działu Wystawienniczo Edukacyjnego należy w szczególności:

1) Nadzór oraz organizacja pracy pracowników  Działu Wystawienniczo-Edukacyjnego, oraz w zakresie technicznej organizacji wystaw i transportu nadzór nad  pracami pracowników Działu Administarcyjno –Technicznego,
2) nadzór nad organizacją i aranżacją wystaw,
3) nadzór nad przygotowaniem wydawnictw, realizacją materiałów informacyjnych,  
4) nawiązywanie współpracy z innymi Galeriami i Muzeami  w Polsce i za granicą w celu organizacji jak i wymiany wystaw,
5) przedstawianie oferty działalności Galerii poprzez :
          a) informację,
          b) dystrybucję wydawnictw Galerii, afiszy, zdjęć oraz innych
            materiałów reklamowych,
          c) utrzymywanie ścisłych kontaktów z placówkami oświatowo-
            naukowymi, firmami, klubami i stowarzyszeniami,
6) kontrola  nad prowadzonym  archiwum związanym z artystyczną działalnością  Galerii,
7) organizowanie reklamy medialnej,
8) zapewnienie frekwencji i korzystnej eksploatacji wszystkich form działalności artystycznej Galerii,
9) opracowywanie wniosków aplikacyjnych do instytucji  europejskich, fundacji polskich i zagranicznych, nawiązywanie  kontaktów i opracowywanie wniosków do przedsiębiorstw i osób  prywatnych w celu pozyskania środków finansowych na  realizowanie działalności merytorycznej i remontowej Galerii,
10) organizacja spotkań z darczyńcami Galerii.
 
Do obowiązków   Kierownika Działu – Galeria Sportu Bydgoskiego  należy w szczególności:

1) nadzór oraz organizacja pracy pracowników  Działu – Galeria Sportu Bydgoskiego,
2)nadzór nad organizacją i aranżacją wystaw,
3)nadzór nad przygotowaniem wydawnictw, realizacją materiałów informacyjnych,  
4) opieka nad sprzętem audio-wizualnym i multimedialnym, katalogami, zasobem programów komputerowych będących   w posiadaniu Działu,
5) prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów znajdujących się na  stanie Działu,
6) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy realizacji  wystaw i innych przedsięwzięć,
7) nadzór nad pakowaniem, rozpakowywaniem eksponatów oraz  potrzebnego sprzętu,
8) nadzór nad przygotowaniem do transportu i transport eksponatów,
9) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami działającymi w podobnym zakresie  w Polsce i za granicą w celu organizacji jak i wymiany wystaw,
10) przygotowywanie wydawnictw  Galerii Sportu Bydgoskiego, afiszy oraz innych materiałów,
11) przedstawianie oferty działalności Galerii Sportu Bydgoskiego poprzez :
     a) informację,
     b) dystrybucję wydawnictw Galerii Sportu Bydgoskiego, afiszy, zdjęć oraz innych materiałów reklamowych,
     c) utrzymywanie ścisłych kontaktów z placówkami oświatowo-naukowymi, firmami, klubami i stowarzyszeniami,
     d) edycję serwisu internetowego,
12) kontrola nad prowadzonym archiwum związanym z artystyczną działalnością Galerii Sportu Bydgoskiego,
13) przygotowywanie materiałów reklamowych Galerii Sportu Bydgoskiego.
14) nadzór nad gromadzeniem  eksponatów ruchomych, pamiątek, fotografii, filmów i innej dokumentacji związanej z historią bydgoskiego sportu na zasadzie darowizny, kupna jak i depozytów,
15) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem obiektów (przechowywania i prezentacji),