W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową.

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naZakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową.

Status zamówieniaunieważnione

nr sprawyZP 3/2012

zamawiającyGaleria Miejska bwa w Bydgoszczy

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowawartość poniżej progów unijnych

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

postępowanie unieważnione


Bydgoszcz 03.01.2013 r.
 
Informacja o  unieważnieniu postępowania umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 03.01.2013 r.
 
 
 
 
Zamawiający Galeria Miejska bwa z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20, zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn: Zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową .  
 
Uzasadnienie prawne – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 
Uzasadnienie faktyczne : Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Jedyna złożona w postępowaniu oferta podlega odrzuceniu, z powodu jej niezgodności
z treścią SIWZ
 
 
 
 Wacław Kuczma

Dyrektor Galerii Miejskiej bwa
 
 
 
 
 
 
 

Numer ogłoszenia: 519020 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 511698 - 2012 data 14.12.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3393050, fax. 052 3393060.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
·         W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową oraz jego ubezpieczeniene na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NW..
·         W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NW na okres 12 miesięcy płatne wraz z wpłatą wstępną..
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·         W ogłoszeniu jest: 27.12.2012r. godzina 10:00 miejsce: Galeria Miejska bwa ul. Gdańska 20,85-066 Bydgoszcz pokój nr 3.
·         W ogłoszeniu powinno być: 28.12.2012r. godzina 10:00 miejsce: Galeria Miejska bwa ul. Gdańska 20,85-066 Bydgoszcz pokój nr 3.
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
·         W ogłoszeniu jest: Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Ewa Szubarga tel. 52/339-30-55 w godz. 10.00-14.00 ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia), Wacław Kuczma tel. 52/339-30-50 w godz. 10.00-14.00, Ewa Szubarga tel. 52/339-30-55 w godz. 10.00-14. Termin i miejsce otwarcia ofert: W dniu 27.12.2012 r. godz.:10:30. Miejsce otwarcia ofert: Galeria Miejska bwa Bydgoszcz, ul Gdańska 20 pokój 3.
·         W ogłoszeniu powinno być: Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Ewa Szubarga tel. 52/339-30-55 w godz. 10.00-14.00 ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia), Wacław Kuczma tel. 52/339-30-50 w godz. 10.00-14.00, Ewa Szubarga tel. 52/339-30-55 w godz. 10.00-14. Termin i miejsce otwarcia ofert: W dniu 28.12.2012 r. godz.:10:30. Miejsce otwarcia ofert: Galeria Miejska bwa Bydgoszcz, ul Gdańska 20 pokój 3. 
 
 
 
załącznik nr 5 - zmiany 
 
załącznik nr 6 - zmiany
pytania o odpowiedzi 19.12.2012

Zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową
Numer ogłoszenia: 511698 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Miejska bwa , ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3393050, faks 052 3393060.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.galeriabwa.bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NW.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 66.00.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty, określonego w pkt. 11.1.1.1 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Celem potwierdzenia, że oferowany samochód odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt. 3.1. oraz załączniku nr 6 do SIWZ, Wykonawca dołącza do składanej oferty tabelę - załącznik nr 6, zawierającą w treści parametry oferowanego samochodu.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24. ust.1 UPZP oddzielnie, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekłada dokumenty wymienione w 11.1.2 SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach: - zmiany adresu siedziby, zmiany formy prawnej Zamawiającego lub Wykonawcy , - zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) W takim przypadku zastrzega się możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmienionych stawek, - zmiany warunków gospodarczych, - zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.galeriabwa.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Galeria Miejska bwa ul. Gdańska 20, 85-066 Bydgoszcz Cena 6,00 PLN + koszty wysyłki- bezpłatnie na stronie internetowej: www.bip.galeriabwa.bydgoszcz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Galeria Miejska bwa ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Ewa Szubarga tel. 52/339-30-55 w godz. 10.00-14.00 ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia), Wacław Kuczma tel. 52/339-30-50 w godz. 10.00-14.00, Ewa Szubarga tel. 52/339-30-55 w godz. 10.00-14. Termin i miejsce otwarcia ofert: W dniu 27.12.2012 r. godz.:10:30. Miejsce otwarcia ofert: Galeria Miejska bwa Bydgoszcz, ul Gdańska 20 pokój 3.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 6 wymagane warunki samochodu oraz warunki leasingu


Załączniki